Generalforsamling 2019

Kære medlemmer,

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Klublokalet Vester ringvej 100, 7000 Fredericia, mandag d. 4. marts 2019 kl. 19.00.

På generalforsamlingen skal følgende punkter behandles i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Formand beretning.
3. Årsregnskab.
4. Indkomne forslag:
a) Fra bestyrelsen.
b) Fra medlemmerne.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse:
a) Lige årstal: Formand (direkte valg)
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
b) Ulige årstal: Bestyrelsesmedlem (Jan Søe Dybdal)
Bestyrelsesmedlem (Thomas Bech)
Bestyrelsesmedlem (Jesper Nielsen)
7. Valg af to suppleanter.
8. Valg af bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant.
9. Eventuelt.

I henhold til vedtægterne skal navne på kandidater der ønsker at stille op til de bestyrelsesposter der er på valg skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.Forslag fra klubbens medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.Bestyrelsen skal senest 4 dage inden generalforsamlingen udsende liste med kandidater til bestyrelsen og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen via e-mail til medlemmerne.

På bestyrelsens vegne

Carsten Andersen

Formand 

Skriv et svar