Ny dato for generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling i Fredericia Triathlon Team mandag d. 25. maj 2020 kl. 19.00 i klublokalet med følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Formand beretning.
3. Årsregnskab.
4. Indkomne forslag:

a. Fra bestyrelsen.
b. Fra medlemmerne.

5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse:

a. Lige årstal:
Formand (direkte valg) Carsten Andersen modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Dorthe E. Jensen modtager ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem Tine S. Pedersen modtager ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem Henrik Thomsen modtager genvalg

b. Ulige årstal:
Bestyrelsesmedlem Jesper Abildgaard ønsker at udtræde af bestyrelse for at hellige sig ungdomsafdelingen. skal vælges et nyt medlem for 1 år.
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

7. Valg af to suppleanter.
8. Valg af bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant.
9. Eventuelt

Kun medlemmer over 15 år, der har betalt kontingent på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, har stemmeret på denne.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Navne på kandidater der ønsker at stille op til de bestyrelsesposter der er på valg skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Forslag fra klubbens medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal senest 4 dage inden generalforsamlingen udsende liste med kandidater til bestyrelsen og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen via e-mail til medlemmerne.

På bestyrelsens vegne
Carsten