Generalforsamling 2021

Bestyrelsen i Fredericia Triathlon Team har i forbindelse med den nuværende Corona situation og de gældende restriktioner, valgt at udsætte generalforsamlingen, der skulle være afholdt senest med udgangen af marts, til 7. juni 2021. Vi håber i har forståelse for at det har været nødvendigt at udsætte generalforsamlingen indtil regeringen har åbnet yderligt op og hævet antallet for hvor mange vi må forsamles.

Generalforsamlingen afholdes efter vedtægterne med følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2. Formand beretning.

3. Årsregnskab.

4. Indkomne forslag:

a. Fra bestyrelsen.

b. Fra medlemmerne.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelse:

a. Lige årstal:

Formand (direkte valg)

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

b. Ulige årstal:

Bestyrelsesmedlem Thomas Sigurdsson

Bestyrelsesmedlem Jan Søe

Bestyrelsesmedlem Thomas Bech

7. Valg af to suppleanter.

8. Valg af bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant.

9. Eventuelt

Afstemningen på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, men såfremt blot et medlem forlanger det, holdes der skriftlig afstemning. Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Kun medlemmer over 15 år, der har betalt kontingent på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, har stemmeret på denne.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Navne på kandidater der ønsker at stille op til de bestyrelsesposter der er på valg skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Forslag fra klubbens medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal senest 4 dage inden generalforsamlingen udsende liste med kandidater til bestyrelsen og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen via e-mail til medlemmerne.