Husk generalforsamlingen d. 7. juni kl. 19.00

Lige en reminder på at vi afholder generalforsamling mandag d. 7. juni 2021 kl. 19.00 i klublokalet med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Årsregnskab
 4. Indkomne forslag
  1. Fra bestyrelsen
  2. Fra medlemmerne
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse
  • Lige år:
   • Formand (Direkte valg)
   • Bestyrelsesmedlem
   • Bestyrelsesmedlem
   • Bestyrelsesmedlem
  • Ulige år:
   • Bestyrelsesmedlem Jan Søe Dybdal
   • Bestyrelsesmedlem Thomas Bech
   • Bestyrelsesmedlem ThomasSigurdsson
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af bilagskontrollant og valg af bilagskontrollantsuppleant
 9. Eventuelt

Afstemningen på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, men såfremt blot et medlem forlanger det, holdes der skriftlig afstemning. Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Kun medlemmer over 15 år, der har betalt kontingent på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, har stemmeret på denne.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Navne på kandidater der ønsker at stille op til de bestyrelsesposter der er på valg skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Forslag fra klubbens medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal senest 4 dage inden generalforsamlingen udsende liste med kandidater til bestyrelsen og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen via e-mail til medlemmerne.

Skriv et svar